OCFS2_DRBD: mount ocfs2 filesystems with "noatime" option
[ocf-ra.git] / OCFS2_DRBD
2010-01-25 Alexander BartonOCFS2_DRBD: mount ocfs2 filesystems with "noatime"... master
2009-09-22 Alexander BartonOCFS2_DRBD: verify-all should be validate-all ...
2009-09-22 Alexander BartonOCFS2_DRBD: Fix order of longdesc, shortdesc, and content
2009-09-22 Alexander BartonOCFS2_DRBD: New parameter "reload_cron"
2009-09-22 Alexander BartonFix name of OCFS2_DRBD resource agent
2009-09-21 Alexander BartonInitial commit