]> arthur.barton.de Git - ngircd-alex.git/history - README
- das Test-Binary wurde nicht immer kopiert.
[ngircd-alex.git] / README
2002-09-16 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-05-19 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-05-19 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-05-18 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-05-08 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert (u.a. englische Versionen)
2002-03-21 Alexander Barton- README aktualisiert.
2002-03-03 Alexander Barton- README aktualisiert.
2002-03-03 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-02-15 anonymous*** empty log message ***
2002-01-29 Alexander Barton- README, NEWS und ChangeLog aktualisiert.
2002-01-02 Alexander Barton- Copyright-Texte angepasst ;-)
2001-12-31 Alexander Barton- Dokumentation ergaenzt und verbessert.
2001-12-11 Alexander BartonInitial revision