]> arthur.barton.de Git - ngircd-alex.git/history - NEWS
- ERROR_FILE wurde durch ERROR_DIR ersetzt.
[ngircd-alex.git] / NEWS
2002-03-28 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-27 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-27 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-10 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-10 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-06 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-03 Alexander Barton- Aktualisierungen.
2002-03-03 Alexander Barton- Dokumentation aktualisiert.
2002-03-02 Alexander Barton- Aktualisierungen.
2002-02-27 Alexander Barton- NEWS und ChangeLog aktualisiert.
2002-02-27 Alexander Barton- Aktualisierungen.
2002-02-27 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-02-25 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-02-19 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-02-15 Alexander Barton- Version 0.2.0 rel-0-2-0
2002-02-13 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-02-13 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-02-11 Alexander Barton- Aktualisierungen ...
2002-01-29 Alexander Barton- README, NEWS und ChangeLog aktualisiert.
2002-01-16 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-01-06 Alexander Barton*** empty log message ***
2002-01-02 Alexander Barton- Copyright-Texte angepasst ;-)
2001-12-31 Alexander Barton- Dokumentation ergaenzt und verbessert.
2001-12-11 Alexander BartonInitial revision