- neue Module (irc, client, channel) eingebunden.
[ngircd-alex.git] / MacOSX / ngircd.pbproj / alex.pbxuser
2001-12-14 Alexander Barton- neue Module (irc, client, channel) eingebunden.
2001-12-13 Alexander Barton*** empty log message ***
2001-12-12 Alexander Barton- Projektdatei fuer den Mac OS X Project Builder erstellt.