package.json: Add some more keywords
[atom-ax-monokai-syntax.git] / package.json
1 {
2   "name": "seti-monokai",
3   "theme": "syntax",
4   "version": "0.3.1",
5   "private": true,
6   "description": "A monokai theme for the seti ui",
7   "license": "MIT",
8   "engines": {
9     "atom": ">0.39.0"
10   },
11   "keywords": [
12     "monokai",
13     "seti-ui",
14     "syntax",
15     "theme"
16   ],
17   "homepage": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai",
18   "repository": {
19     "type": "git",
20     "url": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai.git"
21   },
22   "bugs": {
23     "url": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai/issues"
24   }
25 }