Rename package to "ax-monokai-syntax"
[atom-ax-monokai-syntax.git] / package.json
1 {
2   "name": "ax-monokai-syntax",
3   "theme": "syntax",
4   "version": "0.0.1",
5   "description": "A Monokai theme for the Atom editor (SETI UI)",
6   "license": "MIT",
7   "engines": {
8     "atom": ">0.174.0 <2.0.0"
9   },
10   "keywords": [
11     "monokai",
12     "seti-ui",
13     "syntax",
14     "theme"
15   ],
16   "homepage": "https://github.com/alexbarton/atom-ax-monokai-syntax",
17   "repository": "https://github.com/alexbarton/atom-ax-monokai-syntax.git",
18   "bugs": "https://github.com/alexbarton/atom-ax-monokai-syntax/issues"
19 }